La Comanda

Ticket

No hi ha productes a la cistella.

Termes i condicions

Aquestes Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

DADES IDENTIFICATIVES

El titular de la web www.lacistella.com és en Julio Valle Garcia (en endavant, el titular ), amb domicili social a C/Migdia 138. 2º 4ª CP17003 (Girona), amb N.I.F 40370690D .

Si desitja posar-se en contacte amb el titular pot utilitzar el següent correu electrònic: info@lacistella.com

PRODUCTES

LA EMPRESA es compromet a mantenir actualitzats els productes que s’ofereixen a la pàgina web, tot i donar-se el cas que aquests no puguin subministrar-se per causes alienes a la nostra voluntat o que els mateixos hagin patit modificacions per part del o dels productors. És per això que LACISTELLA no assumeix cap responsabilitat en cas de que no es pugui , per causes alienes, subministrar el producte amb o sense modificacions. En tot cas, LACISTELLA sempre informarà al client del fet.

PREUS

Els preus indicats a la pàgina web corresponen preu de venda amb el % de IVA inclòs. Qualsevol altre impost o tassa no està inclòs.

Degut al seu especial règim fiscal, no es consideren territoris extra-comunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d’aquests territoris estan exemptes del pagament de IVA (les despeses de despatx de andanes i els imposts de importació no estan inclosos en el preu de l’article ni en el d’enviament, i hauran de ser pagats a destí per el receptor de la mercaderia).

MODALITAT D’ENTREGA I DESPESES D’ENVIAMENT

Els productes de La Cistella son enviats al client per transport propi o extern, un cop confeccionada la comanda i en el plaç acordat.

El client, un cop efectuada la compra, ha de comprovar que la mercaderia que l’hi arribi correspon amb la sol·licitada que figura a la factura i que la seva presentació, estat, documentació i embalatge son correctes. Per admetre reclamacions al respecte ha de fer-ho constar a l’albarà del transport i comunicar-ho en un plaç de 24h des de la recepció de la mateixa.

L’enviament de productes al client comporta unes despeses de entrega i transport que seran:

Per Catalunya: 4€ per Girona i província i 5€ per Barcelona ciutat.

Per la resta: DE 4€ a 6,26 € + 0,51 € per quilo adicional a partir de 10kg, depenent del paquet i destí.

  • Per el moment LA CISTELLA no realitza vendes al estranger ni a les Illes Canàries.

FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, pagament amb targeta de crèdit mitjançant TPV virtual o a traves de la plataforma Bizum, rebent un comprovant de la operació. Aquest comprovant podrà ser requerit per a ser remès a LACISTELLA, en cas necessàri.

Després de produir-se una comanda amb transferència, LACISTELLA mantindrà la comanda pendent de producció i embalatge durant dos dies a partir de la data de realització de la comanda. Si transcorreguts aquests dies, el client no ha satisfet el pagament, la comanda serà cancel·lada.

PLAÇ DE VALIDESA DE LES OFERTES

En cas d’existir ofertes per a determintas productes, el plaç de validesa s’indicarà en la pròpia oferta.

GARANTIA

La Cistella, garantitza la entrega dels seus productes en estat idoni de maduració, conservació i embalatge per al seu posterior consum.

En caso de rebre productes amb defectes evidents com podridura, cop o trencadissa que impedeixi el seu consum, algun tipus de plaga o malaltia, ha de posar-se en contacte amb l’empresa durant les següents 24h. a la data de recepció de la comanda. Aquesta data és deguda al plaç màxim de conservació natural del propi producte.

És imprescindible que per a fer us de la garantia disposi de la factura de compra.

El productor, o en el seu defecte, el representant de la marca a Espanya determinarà si el producte defectuós que protegit per la garantia. En aquest cas es procedirà al que el productor estimi oportú, valorant el canvi per un producte nou, o el seu abonament si es dones una comanda nova.

El productor es compromet a guiar-lo en aquest procés.

Les despeses d’enviament de/ls producte(s) durant el període de garantia son a càrrec del client, si aquest no accepta l’abonament del producte defectuós.

Abans de procedir a realitzar us de la garantia, contacti amb LA CISTELLA i l’assessorarem en la millor manera de gestionar-ho.

No estan inclosos en aquesta garantia:

  • Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització, conservació o manipulació del producte.
  • Degut a la naturalesa del producte, no s’accepta la devolució d’aquest a l’empresa. Amb qualsevol desacord sobre el producte rebut ha de posar-se en contacte amb LACISTELLA per a procedir amb una de les solucions abans esmentades.

RECLAMACIONS

Si vostè té alguna queixa o reclamació que efectuar a LA CISTELLA, pot enviar-la a la següent direcció: info@lacistella.com